VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Paziņojums par vadības atbildību
·  Starpperiodu vadības ziņojumi
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


PAZIŅOJUMS  PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

(aktualizēts 2018.02.16. 14:21:42 )

VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” valdes priekšsēdētāja NATA GAIBIŠELE un valdes locekle ILGA ĢILE apliecina, ka pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu operatīvie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.