VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Ziņas par kapitālsabiedrības darbību
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
·  Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā
·  Atalgojuma politikas principi
·  Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm
·  Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
·  Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu
·  Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
·  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
·  Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku
·  Personas datu apstrādes paziņojums datu subjektiem
·  Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

ATALGOJUMA POLITIKAS PAMATPRINCIPI

(aktualizēts ‎01‎.‎04‎.‎2020‎.)

Atlīdzību VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"darbiniekiem nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Latvijas Republikas Darba aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem, Līguma ar Nacionālo veselības dienestu nosacījumiem, regulējošiem darba samaksu un atlīdzību un atbilstoši VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" amatu sarakstā un iekšējos normatīvajos aktos paredzētajām amatu mēnešalgām un likmēm, izpildāmā darba apjomam un darbinieka kvalifikācijai.

Darba samaksa ietver mēnešalgu, normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas, naudas balvas un jebkuru cita veida atlīdzību sasistībā ar darbu (t.i. samaksa par atvaļinājumu un papildatvaļinājumu, piemaksa par papildus darbu, par virstundu darbu, par darbu naktī, par darbu svētku dienās, speciālā piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku un citas piemaksas).

Mēnešalgas apmēru norāda darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darba ņēmēju. 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" organizēta sekojoša darba samaks: laika algas samaksa, kuru aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma.

Darbinieku mēnešalgas apmēru nosaka, atbilstoši apstiprinātajām amata kvalifikācijas kategorijām un noteiktajām mēnešalgu skalām.

Piemaksas, materiālā stimulēšana un sociālās garantijas

Darbinieks var saņemt piemaksu Darba likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Darba koplīgumā un VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" darba samaksasnolikuma noteikšanas kārtību paredzētajā kārtībā un apmērā:

  • piemaksa  par darba stāžu ārstniecības jomā (2%, 5%, 8% vai 10%) atkarībā no darba stāža ārstniecības jomā ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām (t.sk. sanitāriem);
  • speciālā piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku (10%, 15% vai 18%) ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām (t.sk. sanitāriem, sociālajiem darbiniekiem u.c.);
  • piemaksa par nakts darbu, virstundu darbu un darbu svētku dienā saskaņā ar Darba likumu un  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu;
  • piemaksa par papildus darbu (prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata pienākumu pildīšanu, darba apjoma palielināšanos), izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, apjomu un atbildības līmeni līdz 50% ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām un līdz 30% pārējam personālam;
  • piemaksa par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 30% no mēnešalgas ņemot vērā darbinieka personisko darba ieguldījumu, kvalitātes un darba intensitātes izvērtējumu.

Virstundu darbs ir pieļaujams, ja darba devējs un darbinieks par to ir vienojušies rakstveidā.

VSIA "Aknīstes psihoneirloģiskā slimnīca" pabalstu un kompensāciju izmaksas sedz saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Latvijas Republikas Darba likumu  un Darba koplīgumu.

Darbinieki tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem saskaņā ar apstiprināto Darba koplīgumu. 

********** 

Informācija par VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" katra valdes locekļa atalgojumu skatīt šeit...